Aktuality

Liberecký kraj podá proti rozhodnutí ÚHOS zrušit tendr na autobusovou dopravu rozklad

05.06.2014 15:28

Rada Libereckého kraje 5. června 2014 projednala rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 28. května 2014 týkající se zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období od roku 2014 do roku 2024“.

Členové rady projednali rozbor rozhodnutí a návrh možných postupů jako reakce zadavatele (Liberecký kraj) na zrušení zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky. Dle závěrečného stanoviska Rady LK je rozhodnutí ÚOHS nedůvodné a argumentace ÚOHS v něm obsažená je nedostatečnou a nepřezkoumatelnou.

Jak již byla veřejnost informována, Liberecký kraj jako zadavatel obdržel 28. května 2014 rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále ÚOHS) o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období od roku 2014 do roku 2024“, (dále jen Zakázka).

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi ÚOHS. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Lhůta pro podání rozkladu uplyne dnem 12. 6. 2014.

Výroková část rozhodnutí konstatuje dva účastníky LK – zadavatel, a Bítešská dopravní společnost, spol. s r.o. - navrhovatel, zrušuje zadávací řízení na Zakázku a ukládá uhradit náklady řízení ve výši 30 tis. Kč.

Odůvodnění je rozděleno na VII částí. Pro celé vedené správní řízení je důležitá část č. V. Závěry úřadu, kde ÚOHS odůvodňuje své rozhodnutí, které konstatuje porušení zásady transparentnosti a zákazu diskriminace stanovené v § 6 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Toto porušení mělo nastat již při odeslání oznámení o zakázce do Věstníku veřejných zakázek (Úředního věstníku EU) v roce 2012, tím, že Zadavatel požadoval předložit doklad o oprávnění k podnikání odpovídající předmětu veřejné zakázky ne starší 90 kalendářních dnů, aniž by pro tento požadavek byla dána opora v ZVZ. Tato formální nepřesnost byla následně i ve všech odeslaných opravných formulářích oznámení o zakázce.

Dle stanoviska Rady LK je rozhodnutí ÚOHS nedůvodné a argumentace ÚOHS v něm obsažená je nedostatečnou a nepřezkoumatelnou.

Vzhledem k tomu, že ÚOHS své rozhodnutí postavil ryze na formální (administrativní) nepřesnosti zadavatele, která nebyla schopna materiálně ovlivnit průběh zadávacího řízení, narušit transparentnost zadávacího řízení, ani jakkoliv diskriminovat potenciální uchazeče, tedy ani nemohlo dojít k ovlivnění výběru nejvhodnější nabídky, není rozhodnutí ÚOHS správné. Podanému rozkladu by mělo být vyhověno, a to i s ohledem na dřívější rozhodnutí předsedy ÚOHS o rozkladu v obdobné věci.  

Rada Libereckého kraje se přiklání k názoru, že pro Liberecký kraj, je z pohledu právního a legitimního podání rozkladu nezbytné. Zejména s ohledem na skutečnost, že ÚOHS své rozhodnutí postavil ryze na formálním (administrativním) pochybení zadavatele, které nebylo sto ovlivnit průběh řízení. Tento názor podporuje skutečnost, že Zadavateli byla doručena řada nabídek od dopravních společností, které se v oblasti veřejné dopravy pohybují řadu let, a lze oprávněně předpokládat, že tyto nabídky byly připraveny s plnou odpovědností.

Dalším podpůrným argumentem je skutečnost, že administrativní vada, na základě které, byla soutěž zrušena, byla i v původním oznámení, které již ÚOHS posuzoval na základě podání společnosti ARRIVA a.s. A to i přes to, že původní dokumentace byla z pohledu Zadavatele více netransparentní a diskriminační v porovnání se současnou dokumentací, neshledal ÚOHS vady.

V případě, že by Zadavatel nepodal rozklad a rozhodnutí by se stalo pravomocným, lze zahájit nové řízení neprodleně. Ovšem i v tomto případě se musí uvažovat s případným ukončením soutěže nejdříve za dva roky.

Rada Libereckého kraje se rozhodla o podání rozkladu k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Login