Liberecký kraj má seznam projektových priorit do roku 2020

13. 2. 2015
Letiště Ralsko

Rada kraje schválila  informaci o všech projektových záměrech Libereckého kraje pro programové období 2014-2020 a seznam prioritních projektových záměrů Libereckého kraje.

Jsou to projektové záměry:

1)    Centra odborného vzdělávání Libereckého kraje,

2)    Expozice horolezectví v Muzeu Českého ráje v Turnově,

3)    Modernizace Severočeského muzea v Liberci – 2. etapa,

4)    Celková modernizace expozic Severočeského muzea v Liberci,

5)    Transformace – Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace,

6)  Transformace – Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace,

7)    Kolem kolem Jizerek,

8)    Zdraví nezná hranic,

9)    Významné aleje Libereckého kraje,

10)  Revitalizace Cihelenských rybníků,

11)  Likvidace havarijních objektů po Sovětské armádě (ve všech částech města Ralsko).

 

Finanční náročnost všech 11 projektových záměrů  je ve výši 731,3 mil. Kč na realizaci projektů a na jejich přípravnou fázi ve výši 14,68 mil. Kč.

 

Předmětem materiálu je poskytnout ucelený přehled o všech projektových záměrech Libereckého kraje, výběru prioritních projektů a schválení 11 projektových záměrů, u nichž bude zahájena příprava do nejbližších výzev tematicky odpovídajících operačních programů.

A) Celkový souhrn projektových záměrů

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů (dále jen „ORREP“) zajišťuje dle směrnice RK č. 2/2008 celkové řízení procesu přípravy a realizace projektů spolufinancovaných z fondů EU. Z důvodu zajištění kvalitní přípravy projektů vyzval v září roku 2014 všechny resorty, aby zpracovaly přehled svých projektových záměrů a uvedly stav jejich rozpracovanosti včetně odhadované výše nákladů na realizaci jednotlivých projektů. K datu předložení tohoto materiálu evidujeme celkem 154 projektových záměrů. ORREP na základě tohoto podkladu přiřadil ke každému záměru dotační titul na základě v té době dostupných informací, v některých případech nebylo možné odpovídající dotační titul nalézt. Informace o dotačních možnostech jsou předběžné a větší míra objektivního posouzení bude možná až po schválení jednotlivých operačních programů. Přehled těchto 154 projektových záměrů je součástí přílohy č. 1 tohoto materiálu. Tento přehled má pouze informativní charakter.

 

B) Prioritní projekty

Z celkového počtu 154 projektových záměrů bylo nutné vybrat prioritní projekty, které kraj začne připravovat v první fázi vzhledem k jeho finančním a personálním možnostem. Jednotlivé resorty doporučily výběr celkem 36 projektů, které jsou v různé fázi rozpracování. Z těchto 36 projektů byl proveden užší výběr, a to celkem 11 projektových záměrů, u kterých bude zahájena příprava projektových žádostí v gesci ORREP. U těchto 11 projektových záměrů je téměř u všech vysoká pravděpodobnost financování z připravovaných operačních programů nebo je jejich příprava neodkladná vzhledem k časové a věcné náročnosti a složitosti daného tématu.

C) Prioritní projekty v přípravě

Příprava projektů již byla zahájena u šesti projektů v oblasti dopravní infrastruktury, jejichž projektové záměry byly schváleny radou kraje dne 13. 1. 2015. U těchto projektů se již zpracovává projektová dokumentace nebo byly podniknuty kroky k zahájení zadávacího řízení na její zpracování. Po vyhlášení Integrovaného regionálního operačního programu budou zpracovány projektové žádosti na základě stupně připravenosti jednotlivých projektů.

Jedná se o tyto projekty:

Silnice II/270 Jablonné v Podještědí

Silnice II/273 úsek hranice kraje – Okna

Silnice II/268 Mimoň-hranice Libereckého kraje

Silnice II/290 Roprachtice – Kořenov

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Bořkovská, Brodská

Celkové náklady těchto šesti silničních projektů byly vyčísleny v předpokládané výši cca 696,58 mil. Kč. Z tohoto náklady na realizaci jsou ve výši cca 681 mil. Kč, přípravná fáze byla odhadnuta částku 15,58 mil. Kč.

 

D) Schválení projektových záměrů

 

PŘEDSTAVENÍ JEDNOTLIVÝCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ D1) – D11)

 

D1) CENTRA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ LIBERECKÉHO KRAJE

 

Modernizace vybavení středních škol vč. nezbytných stavebních úprav směřující k vytvoření páteřní sítě středních škol. Na základě výstupů z přípravy projektu bude rozhodnuto, zda projekt bude připravován jako jeden souhrnný, skládající se z několika částí nebo jestli bude rozdělen na více samostatných projektů.

Předpokládaný hlavní zdroj financování

Integrovaný regionální operační program pro období 2014-2020, prioritní osa 2 – Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatel regionů, specifický cíl 2.4 – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.

Struktura finančních zdrojů

-           85% strukturální a investiční fondy EU

-           15% vlastní podíl žadatele (lze předpokládat i nižší procentuální podíl LK zapojením SR)

Celkové předpokládané náklady na realizaci projektu jsou stanoveny ve výši 300 mil. Kč.

Náklady na přípravu jsou odhadovány ve výši cca 3 mil. Kč. Celkové náklady na realizaci a přípravu projektu jsou odhadovány na 303 mil. Kč. Podíl Libereckého kraje je odhadován ve výši cca 45,5 mil. Kč, tj. 15% vlastní podíl žadatele.

Předpokládá se,  že výzva bude na danou problematiku vyhlášena v roce 2016, realizace projektu by mohla být uskutečněna v letech 2016-2018.

 

D2)      EXPOZICE HOROLEZECTVÍ V MUZEU ČESKÉHO RÁJE V TURNOVĚ

 

Vybudování v ČR dosud ojedinělé expozice o historií horolezectví nejen v Českém ráji.

V rámci přípravy projektu jsou zpracovávány studie jak na stavební tak expoziční části záměru; zpracování projektové dokumentace je očekáváno cca v květnu 2015 (finanční prostředky na projektovou dokumentaci ve výši 840 tis. Kč byly schváleny Zastupitelstvem LK  23. 9. 2014 a jsou k dispozici v  rozpočtu odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu). Partner projektu je město Hohnstein v Sasku.

Předpokládaný hlavní zdroj financování

Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020, prioritní osa 2 – Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů, specifický cíl 2.2 – Zvýšení atraktivity společného přírodního a kulturního dědictví.

Dalším možným zdrojem financování je Integrovaný regionální operační program pro období 2014-2020, prioritní osa 3 – Dobrá správa území, specifický cíl 3.1 – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví.

V současnosti není zřejmé, v jakém rozsahu a za jakých podmínek budou muzea v rámci IROP podporována.

Struktura finančních zdrojů

-           85% strukturální a investiční fondy EU

-           15% vlastní podíl žadatele (lze předpokládat i nižší procentuální podíl LK zapojením SR)

Celkové předpokládané náklady na realizaci projektu jsou stanoveny ve výši 30 mil. Kč.

V rámci přípravy je nutné zajistit stavební povolení a zpracovat projektovou žádost včetně nutných překladů za částku cca 135 tis. Kč. Projektová dokumentace ve výši cca 840 tis. Kč bude řešena z prostředků odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Celkové náklady na realizaci a přípravu projektu jsou odhadovány na 30,975 mil. Kč. Podíl Libereckého kraje je odhadován ve výši cca 4,65 mil. Kč, tj. 15% vlastní podíl žadatele. V rámci uvedeného přeshraničního programu nejsou známy termíny výzev v roce 2015. Žádost by měla být zpracována v roce 2015, realizace by měla probíhat v letech 2016 – 2018.

 

D3)      MODERNIZACE SEVEROČESKÉHO MUZEA V LIBERCI – 2. ETAPA

 

Vybudování nového bezbariérového vstupu, nové pokladny a zázemí pro návštěvníky.

V rámci přípravy projektu se připravuje soutěž o návrh komplexního řešení komunikačního schématu a celkového rozvoje muzea. Bylo  zadáno zpracování stavebně historického průzkumu – termín odevzdání 05/2015. Finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč byly schváleny 23. 9. 2014 a jsou k dispozici rozpočtu  odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Tento projekt věcně i funkčně souvisí s projektem „Celková modernizace expozic Severočeského muzea v Liberci“.

Předpokládaný hlavní zdroj financování

Integrovaný regionální operační program pro období 2014-2020, prioritní osa 3 – Dobrá správa území, specifický cíl 3.1 – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví. V současnosti není zřejmé, v jakém rozsahu budou muzea v rámci IROP podporovány. Přesto ORREP doporučuje pokračovat v přípravě projektu.

Struktura finančních zdrojů

-           85% strukturální a investiční fondy EU

-           15% vlastní podíl žadatele (lze předpokládat i nižší procentuální podíl LK zapojením SR)

Celkové předpokládané náklady na realizaci projektu jsou stanoveny ve výši 22 mil. Kč. V rámci přípravy je nutné zpracovat architektonickou studii, projektovou dokumentaci a zajistit stavební povolení. Náklady na přípravnou fázi včetně architektonické studie (cca 500 tis. Kč), je odhadována ve výši 2 mil. Kč (tj. projektová dokumentace pro stavební povolení). Dále je nutné zpracovat projektovou žádost za částku cca 85 tis. Kč. Celkové náklady na realizaci a přípravu projektu jsou odhadovány na 24,085 mil. Kč.  Podíl Libereckého kraje je odhadován ve výši cca 3,61 mil. Kč, tj. 15% vlastní podíl žadatele.

Výzva v rámci daného specifického cíle není plánována v roce 2015. Podání žádosti je plánováno v roce 2016. Realizace projektu se předpokládá v letech 2017-2018. Délka projektu bude upřesněna až v průběhu zpracování projektové žádosti do IROP.

 

D4)      CELKOVÁ MODERNIZACE EXPOZIC SEVEROČESKÉHO MUZEA V LIBERCI

 

Celková modernizace expozic muzea včetně rozvoje pedagogické a edukační činnosti; součástí projektu je i rekonstrukce centrálního depozitáře v Jablonci nad Nisou (střecha, výtah, výměna oken).

Předpokládaný hlavní zdroj financování

Integrovaný regionální operační program pro období 2014-2020, prioritní osa 3 – Dobrá správa území, specifický cíl 3.1 – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví. V současnosti není zřejmé, v jakém rozsahu a za jakých podmínek budou muzea v rámci IROP podporována. Přesto ORREP doporučuje pokračovat v přípravě projektu.

Struktura finančních zdrojů

-           85% strukturální a investiční fondy EU

-           15% vlastní podíl žadatele (lze předpokládat i nižší procentuální podíl LK zapojením SR)

Celkové předpokládané náklady na realizaci projektu jsou stanoveny ve výši 90 mil. Kč. V rámci přípravy je nutné zajistit zpracování projektové dokumentace vč. stavebního povolení na potřebné stavební práce. Příprava nových expozic bude řešena vstupními architektonickými studiemi a následně prováděcí dokumentací (stavební povolení na expoziční část není potřeba). Náklady na projektovou přípravu lze uvést pouze na základě procentuálního výpočtu z celkové částky investice. Ta je odhadována v rozmezí od 2,7 do 4,5 mil. Kč. V tomto případě použijeme absolutní částku ve výši 4,5 mil. Kč. Dále je nutné zpracovat projektovou žádost za částku cca 85 tis. Kč.  Celkové náklady na realizaci a přípravu projektu jsou odhadovány na 94,585 mil. Kč. Podíl Libereckého kraje je odhadován ve výši cca 14,2 mil. Kč, tj. 15% vlastní podíl žadatele.

Výzva v rámci daného specifického cíle není plánována v roce 2015. Podání žádosti je plánováno v roce 2016. Realizace projektu se předpokládá v letech 2017-2018. Délka projektu bude upřesněna až v průběhu zpracování projektové žádosti do IROP.

 

D5)      TRANSFORMACE – DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

 

V celkem pěti lokalitách (Zahrádky, Sosnová, Jestřebí – stávající areál, Jestřebí – U mlýna, Česká Lípa - Partyzánská) je naplánována výstavba domů v rámci procesu transformace pobytových zařízení pro zdravotně postižené osoby, vyjma lokality U mlýna, kde je záměr výstavby Centra denních aktivit a zázemí pro management.

Dva z těchto projektů (Zahrádky a Sosnová) již byly schváleny k financování z IOP. Vzhledem k problémům, které vyvstaly v průběhu realizace, kraj odstoupil u těchto projektů od smlouvy o poskytnutí dotace. V tomto materiálu jsou čtyři lokality spojeny v jeden projektový záměr vzhledem k potřebě koncepčního řešení dané problematiky na základě transformačního plánu. Předpokládáme, že ke každé lokalitě bude zpracován samostatný projekt (celkem 4 projekty), aby projekty mohly být realizovány samostatně. Lokalita Česká Lípa – Partyzánská je také součástí transformačního plánu, ale bude plně hrazena z rozpočtu Libereckého kraje. Náklady na výstavbu v této lokalitě jsou na základě investičního záměru vyčísleny ve výši 3,5 mil. Kč až 4,5 mil. Kč a nejsou předmětem tohoto projektu. V této chvíli disponuje odbor sociálních věcí částkou 2,5 mil. Kč v kap. 92005 na realizaci tohoto projektu.

Předpokládaný hlavní zdroj financování

Integrovaný regionální operační program pro období 2014-2020, prioritní osa 2 – Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatel regionů, specifický cíl 2.1 – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

Struktura finančních zdrojů

-           85% strukturální a investiční fondy EU

-           15% vlastní podíl žadatele (lze předpokládat i nižší procentuální podíl LK zapojením SR)

Celkové předpokládané náklady na realizaci projektu jsou stanoveny ve výši 100 mil. Kč, které byly odhadnuty na základě zrušených projektů transformace Domova Sluneční dvůr, p.o. V rámci přípravy je nutné zajistit zpracování investičního záměru ke každé lokalitě zvlášť, zajistit majetkoprávní operace spojené s nákupem pozemku v lokalitě Jestřebí – U Mlýna, rozparcelování pozemku v lokalitě Jestřebí – stávající areál a metodickou podporu pro přípravu žádostí o poskytnutí dotace. Náklady na přípravu projektů byly odhadnuty ve výši 2 500 000 Kč. Nákup pozemku U mlýna není v nákladech na přípravu zohledněn, jelikož zatím nemáme odhadní cenu pozemku. Náklady na zpracování dvoustupňových projektových dokumentací ke všem 4 objektům jsou součástí nákladů na realizaci projektu. Na základě dosavadních zkušeností s realizací projektů transformace je podstatným krokem projednání jednotlivých záměrů s místně příslušnými obcemi na úrovni samosprávy a u lokality v obci Zahrádky také s NPÚ.

Celkové náklady na realizaci a přípravu projektu jsou odhadovány na 102,5 mil. Kč. Podíl Libereckého kraje je odhadován ve výši 15,375 mil. Kč, tj. 15% vlastní podíl žadatele.

Vyhlášení průběžné výzvy v rámci daného specifického cíle je plánováno v září 2015. Realizace projektu se předpokládá v letech 2016-2019. Délka projektu bude upřesněna až v průběhu zpracování projektové žádosti do IROP.

 

D6)      TRANSFORMACE – DOMOV A CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

 

Výstavba společného bydlení ve stávajícím areálu  (Erbenova ulice), demolice stávajícího objektu s havarijním půdním prostorem (Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.).

Výstavba objektu - plánováno pro 18 klientek (pro zbývajících 6 klientek je zamýšlen pronájem bytových jednotek pro nově vzniklou službu chráněné bydlení pro osoby se střední mírou podpory – neřeší tento projekt).

Předpokládaný hlavní zdroj financování

Integrovaný regionální operační program pro období 2014-2020, prioritní osa 2 – Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatel regionů, specifický cíl 2.1 – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

Struktura finančních zdrojů

-           85% strukturální a investiční fondy EU

-           15% vlastní podíl žadatele (lze předpokládat i nižší procentuální podíl LK zapojením SR)

Celkové předpokládané náklady na realizaci projektu jsou stanoveny ve výši 36,8 mil. Kč (dle původního investičního záměru). V rámci přípravy je nutné zajistit přepracování investičního záměru za částku cca 500 tis. Kč, zajistit metodickou podporu pro přípravu žádostí o poskytnutí dotace. Náklady na projektovou dokumentaci jsou součástí částky na realizaci projektu.

Celkové náklady na realizaci a přípravu projektu jsou odhadovány na 37,3 mil. Kč. Podíl Libereckého kraje je odhadován ve výši cca 5,6 mil. Kč, tj. 15% vlastní podíl žadatele.

Vyhlášení průběžné výzvy v rámci daného specifického cíle je plánováno v září 2015. Realizace projektu se předpokládá v letech 2016-2019. Délka projektu bude upřesněna až v průběhu zpracování projektové žádosti do IROP.

 

D7)      KOLEM KOLEM JIZEREK Výstavba úseku cyklotrasy Odra Nisa, na které má LK vydané stavební povolení Hamrštejn - Kolonka (Chrastava) + modernizace dopravního orientačního značení cyklotras ve frýdlantském výběžku.

Předpokládaný hlavní zdroj financování

Projekt je v této chvíli připravován jako přeshraniční projekt v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2014-2020, prioritní osa 2 – Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti, specifický cíl 2.1 – Podpora růstu podporujícího zaměstnanost rozvojem vnitřního potenciálu jako součásti územní strategie při konkrétní oblasti, včetně přeměny upadajících průmyslových oblastí a zlepšení dostupnosti a rozvoje zvláštních přírodních a kulturních zdrojů

Probíhají jednání s českými a polskými partnery. Všichni připravují svoji investiční část projektu. Lead partnerem tohoto společného projektu by byl Euroregion Nisa a Liberecký kraj by byl jedním z více partnerů projektu.

Struktura finančních zdrojů

-           85% strukturální a investiční fondy EU

-           15% vlastní podíl žadatele (lze předpokládat i nižší procentuální podíl LK zapojením SR)

Celkové předpokládané náklady na realizaci projektu jsou stanoveny ve výši 7,5 mil. Kč. V rámci přípravy je nutné zajistit projekty orientačního značení cyklotras pro modernizaci dopravního značení ve frýdlantském výběžku a povolení příslušných orgánů.

Částka na přípravnou fázi je odhadována ve výši 385 tis. Kč.  Celkové náklady na realizaci a přípravu projektu jsou odhadovány na 7,885 mil. Kč.  Podíl Libereckého kraje je odhadován ve výši cca 1,13 mil. Kč, tj. 15% vlastní podíl žadatele.

Výzva v rámci IROP je předpokládána v roce 2016, u přeshraničního programu již v červenci 2015. Délka projektu bude upřesněna až v průběhu zpracování projektové žádosti.

 

D8)      ZDRAVÍ NEZNÁ HRANIC

Celková rekonstrukce 23 pokojů včetně vnitřního vybavení v Dětské léčebně respiračních nemocí Cvikov a akce s dětmi zaměřené na zdravý životní styl v česko-německém příhraničí. Tento projekt by byl řešen jako společný příhraniční projekt s dalšími partnery, a to firmou ABS Robur GmbH Zittau, obcí Oybin, městem Cvikov. Tito partneři mají další aktivity, kterými by byl naplněn tento projekt. Zvolení vedoucího (lead) partnera bude předmětem dalších jednání.  

Předpokládaný hlavní zdroj financování

Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020, prioritní osa 2 – Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů, specifický cíl 2.2 – Zvýšení atraktivity společného přírodního a kulturního dědictví

Struktura finančních zdrojů

-           85% strukturální a investiční fondy EU

-           15% vlastní podíl žadatele (lze předpokládat i nižší % zapojením SR)

Celkové předpokládané náklady na realizaci projektu jsou stanoveny ve výši 10 mil. Kč. V rámci přípravy je nutné zpracovat stavební dokumentaci, kterou si bude hradit léčebna z vlastních zdrojů. Částka na přípravnou fázi je odhadována ve výši 100 tis. Kč na zpracování žádosti.

Celkové náklady na realizaci a přípravu projektu jsou odhadovány na 10,1 mil. Kč. Podíl Libereckého kraje je odhadován ve výši cca 1,5 mil. Kč, tj. 15% vlastní podíl žadatele.

Výzva v rámci přeshraničního programu není plánována v roce 2015. Délka projektu bude upřesněna až v průběhu zpracování projektové žádosti.

 

D9)      VÝZNAMNÉ ALEJE LIBERECKÉHO KRAJE

Stabilizace a ošetření vybraných významných alejí Libereckého kraje. Tento projekt by měl dvě etapy. První etapa by se zaměřila na stabilizaci a ošetření lipové aleje „Kalvárie“ ve Cvikově u léčebny, lipové aleje „Ke kapličce“ ve Sloupu v Čechách, lipové aleje v obci Světlá pod Ještědem a dubové aleje na hrázi rybníka v Lomnici nad Popelkou.

Předpokládaný hlavní zdroj financování

Operační program Životní prostředí, prioritní osa 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.2 – Posílit biodiverzitu

Struktura finančních zdrojů

-           85% strukturální a investiční fondy EU

-           15% vlastní podíl žadatele (lze předpokládat i nižší procentuální podíl LK zapojením SR)

Celkové předpokládané náklady na realizaci projektu jsou stanoveny ve výši 5 mil. Kč. V rámci přípravy je nutné zajistit přípravu podkladů a sběr dat. Náklady na přípravu jsou odhadovány ve výši 500 tis. Kč s tím, že finanční náročnost první etapy je stanovena ve výši 110 tis. Kč. Tato částka bude uhrazena z prostředků odboru životního prostředí a zemědělství.

Celkové náklady na realizaci a přípravu obou etap projektu jsou odhadovány na 5,5 mil. Kč. Podíl Libereckého kraje je odhadován ve výši cca 0,8 mil Kč, tj. 15% vlastní podíl žadatele.

Předpokládáme, že první etapa projektu bude předložena do OPŽP na konci roku 2015, pokud bude vyhlášena příslušná výzva. Realizace první etapy projektu by pak byla provedena v roce 2016.

 

D10)    REVITALIZACE CIHELENSKÝCH RYBNÍKŮ

Revitalizace soustavy rybníků v přírodní památce Cihelenské rybníky. Tuto lokalitu má ve vlastnictví Česká republika - Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1027/11a, Praha 3

Předpokládaný hlavní zdroj financování

Operační program Životní prostředí, prioritní osa 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.2 – Posílit biodiverzitu

Struktura finančních zdrojů

-           85% strukturální a investiční fondy EU

-           15% vlastní podíl žadatele (lze předpokládat i nižší procentuální podíl LK zapojením SR)

Celkové předpokládané náklady na realizaci projektu jsou stanoveny ve výši 30 mil. Kč. V rámci přípravy je nutné odkoupení dotčených nemovitostí, dále zpracování projektové dokumentace, zajištění stavebního povolení. Náklady na přípravu jsou uvedeny včetně částky na odkup pozemků (cca 495 000 Kč), a to ve výši 1,5 mil. Kč.

Celkové náklady na realizaci a přípravu projektu jsou odhadovány na 31,5 mil. Kč. Podíl Libereckého kraje je odhadován ve výši cca 4,7 mil. Kč, tj. 15% vlastní podíl žadatele.

Vzhledem k nutnosti vyřešení majetkových vztahů lze předpokládat zahájení realizace projektu v druhé polovině roku 2016.

 

D11)    LIKVIDACE HAVARIJNÍCH OBJEKTŮ PO SOVĚTSKÉ ARMÁDĚ (VE VŠECH ČÁSTECH MĚSTA RALSKO)

Odstranění havarijních objektů po Sovětské armádě, popřípadě zabezpečení těchto objektů z hlediska možného úrazu (jedná se o cca 160 objektů - celé území obce).

Předpokládaný hlavní zdroj financování

V této chvíli neznáme vhodný zdroj financování, jak z národních či evropských dotačních titulů.

Celkové předpokládané náklady jsou odhadovány ve výši 100 mil. Kč na základě znalosti počtu objektů a již provedených akcí. Náklady na přípravu v této chvíli nelze odhadnout. Vzhledem k havarijnímu stavu objektů je nutné situaci začít řešit co nejdříve. Délka projektu nelze v této chvíli stanovit.

E) Projekty v oblasti zateplování

Mezi prioritními projekty jsou zařazeny dva projekty na zateplení škol, které byly schváleny v Operačním programu Životní prostředí pro programové období 2007-2013. Vzhledem k časové náročnosti některých aktivit byla podána žádost o prodloužení termínu pro dodání podkladů nutných pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Jedná se o tyto dva projekty:

Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v České Lípě, budovy v Lužické ulici

Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v České Lípě, pavilon B v ulici 28. Října

V rámci přípravy projektů bude zadáno zpracování investičních záměrů k šesti prioritním projektům na zateplení školských objektů. Jedná se o tyto projekty:

Zateplení objektu  - Obchodní akademie, Česká Lípa, Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec, Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti,  Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Střední odborná škola, Liberec, zateplení štítových stěn a výměna otvorových výplní  - Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec.

Celková částka na zpracování investičních záměrů nedosahuje výše 200 000 Kč bez DPH a tato akce bude zadána odborem regionálního rozvoje a evropských projektů a financována z jeho rozpočtu.

PŘEHLED NÁKLADŮ všech 11 projektových záměrů

Pořadí            Název projektu        

Náklady na realizaci (Kč)    Náklady na přípravu (Kč)

D1       Centra odborného vzdělávání Libereckého kraje     

300 000 000    3 000 000

D2       Expozice horolezectví v Muzeu Českého ráje v Turnově

            30 000 000      135 000

D3       Modernizace Severočeského muzea v Liberci – 2. Etapa

            22 000 000      2 085 000

D4       Celková modernizace expozic Severočeského muzea v Liberci

            90 000 000      4 585 000

D5       Transformace – Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace

            100 000 000    2 500 000

D6       Transformace – Domov a Centrum denních služeb Jablonec n. N. příspěvková organizace

            36 800 000      500 000

D7       Kolem kolem Jizerek

            7 500 000        385 000

D8       Zdraví nezná hranic

            10 000 000      100 000

D9       Významné aleje Libereckého kraje

            5 000 000        390 000

D10     Revitalizace Cihelenských rybníků

            30 000 000      1 500 000

D11     Likvidace havarijních objektů po Sovětské armádě (město Ralsko)           

100 000 000    ?

CELKEM     731 300 000    15 180 000

Pozn.: Náklady na přípravu neobsahují částky, které mají jednotlivé odbory či dotčené subjekty ve svém rozpočtu a budou z nich realizovat některé aktivity

?          částku nelze v této chvíli vyčíslit, bude předmětem jednání pracovní skupiny Ralsko

Viz také: https://www.youtube.com/watch?v=74Vkdm6_UrE

zpět na seznam

Zpracovávám...