S aplikací novely zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů pomůže starostům kraj

6. 3. 2015
KÚ LK Liberec

Zákon č. 24/2015 Sb., kterým je novelizován zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nabyl účinnosti 20. 2. 2015. 

Do stávajícího znění zákona jsou mj. připojeny zcela nové paragrafy (10a – 10d), kterými je upravován proces poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtů územních samosprávných celků.

„Nově se tak do zákona dostávají nejenom pojmy účelová dotace, program, žádost, veřejnoprávní smlouva apod., ale současně je tímto zákonem upraven i jejich obsah. Zákonem je tak předepsáno jaký musí být obsah dotačního programu a jakým způsobem musí být zveřejňován,“ uvedl hejtmana LK Martin Půta.

Podle něj se také předepisuje, jaké všechny náležitostí musí mít žádost o dotaci a jaký minimální údaje musí obsahovat smlouva o poskytnutí dotace včetně nastavení povinnosti tyto smlouvy nad 50 tis. Kč po 1. 7. 2015 zveřejňovat.

Všem těmto podmínkám musí být přizpůsobeny vnitřní dokumenty kraje, zejména u dotací poskytovaných z již připravených dotačních programů. Na těchto úpravách se momentálně pracuje a cílem minimalizovat časovou prodlevu mezi původně zamýšleným vyhlašováním výzev a jejich faktickým vyhlášením.   

Ostatní změny v zákoně jsou více méně „provozního“ charakteru a týkají se rozšíření výčtu správních deliktů, porušení rozpočtové kázně apod., které budou řešeny postupem doby.

„Novela jako celek je pro územní samosprávné celky významné, a proto kraj pro starosty obcí opět připraví seminář, který by se danou problematikou zabýval a osvětlil jeho uplatňování v praxi,“ upozornil hejtman s tím, že předpokládaný termín seminářů a přednášek je plánován na duben nebo začátek května letošního roku            

 Viz také: https://www.youtube.com/watch?v=U1QsUizMKAo

zpět na seznam

Zpracovávám...