Nejlepší kantoři Libereckého kraje dostali ocenění z rukou radních

9. 4. 2015
Všichni ocenění

Resort školství Libereckého kraje tradičně u příležitosti oslavy Dne učitelů ocenil dvacet nejlepších učitelů. Slavnostní ceremoniál se uskutečnilo 8. dubna v sídle Krajského úřadu LK, v Liberci.

Krajská radní Alena Losová spolu hejtmanem LK Martinem Půtou a dalšími radními tentokrát předali významným pedagogům vedle květin, diplomu a knihy také zajímavý věcný dar v podobě skleněné, mírně kinetické misky s broušenými okraji.

Skleněné misky – stylizované loďky – vznikly ve Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodě a jsou vyrobené z křišťálového skla, podjímaného modrou opakní sklovinou. Misky se realizovaly ve školní huti, autorkou návrhu je žákyně 4. ročníku Petra Černochová.

Setkání s kantory se zúčastnili rovněž další členové Rady LK – náměstci hejtmana Marek Pieter Lenka Kadlecová a Josef Jadrný, radní Vít Příkaský, Vladimír Mastník a Petr Tulpa, vedoucí odboru školství Leoš Křeček, předseda Výboru pro výchovu vzdělání a zaměstnanost Jaromír Dvořák a další hosté.

Pod hlavičkou Libereckého kraje v prostorách krajského úřadu byli oceněni kantoři Libereckého kraje potřinácté. Jak připomněl moderátor celého téměř tříhodinového ceremoniálu Luděk Tesarčík, v historii kraje již bylo oceněno na 270 pedagogických pracovníků.

Hudební vstupy slavnostního předávání obstarali žáci ZUŠ z Frýdlantu, ZUŠ Nové Město pod Smrkem a Gymnázia U Balvanu v Jablonci nad Nisou. Dívčí komorní pěvecký sbor Anima Saxí z Gymnázia U Balvanu vede sbormistryně: Olga Fröhlichová.

Díky patří studentům ze Střední uměleckoprůmyslové školy ze Železného Brodu za umělecké sklo, pracovníkům a žákům ze Střední odborné školy Jablonecká ulice v Liberci za květiny a studentům a učitelům Střední odborné školy gastronomie a služeb v Liberci, kteří připravili skvělé občerstvení.

ZVLAŠTNÍ OOCENĚNÍ ZLATÝ AMOS

Jana Czuchová z Hrádku nad Nisou

Každoročně probíhá žákovská anketa o nejoblíbenějšího učitele Česka. Žáci nominují své oblíbené učitele – následně probíhají regionální kola, v nichž žáci před porotou obhajují navrženého učitele nebo učitelku. Finále 22. ročníku proběhlo 27. března na ministerstvu školství. Hlavní cenou je čestný titul Zlatý Ámos.

Paní učitelka sice přímo nevyhrála Zlatého Ámose, ale zvítězila v kategorii, kterou vyhlašuje partner ankety – České energetické závody – a to nejoblíbenější učitel fyziky. Získala titul Ámos fyzikář a zároveň oranžovou učebnu v hodnotě 200 000 Kč pro svou školu získala Jana Czuchová z Hrádku nad Nisou.

***

ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ

  1. Mgr. Martin Luštický

Reakce na dopis, který dostala paní radní:

„Vážená paní radní Losová, jmenuji se Michal Nguyen a jsem studentem maturitního ročníku na Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci. Obracím se na Vás, abych Vás informoval o přístupu pana učitele Martina Luštického ke studentům. Od svého narození mám poměrně špatný zrak, trpím oční vadou, kterou nelze korigovat.  Za 13 let školní docházky jsem se setkal s řadou učitelů, ale ne s takovým jako je pan magistr Luštický.  Vyučuje na našem gymnáziu již dva roky tělesnou výchovu a biologii. Osobně se s ním setkávám při hodinách tělesné výchovy, která má pro mě vzhledem k očnímu postižení jiné parametry.  Pan magistr Luštický mi při výuce věnuje zvýšenou pozornost, je-li to třeba, vytváří mi speciální podmínky. Jeho přístup ke mně a k mému postižení je opravdu úctyhodný, jedná eticky a s nejvyšší profesionalitou, což oceňuji při běžných hodinách, ale i školních akcích, jako byl např. turistický kurz v Chorvatsku. Touto cestou bych chtěl upozornit na jeho kvality a docílit toho, aby se mu dostalo uznání, které si bezesporu zaslouží. Život pedagoga je nelehký a já oceňuji, že v jeho mladém věku si dokáže na úkor svého volného času udělat prostor i na pomoc studentovi se zrakovým handicapem…

 

Návrhy na ocenění pedagogických pracovníků ze škol a školských zařízení pro rok 2015 byly vyhlášeny pro dvě kategorie:

 

I. kategorie – Významný přínos pro rozvoj školství v Libereckém kraji

II. kategorie – Ocenění za dlouhodobou pedagogickou činnost

Navrhovateli byli ředitelé škol, pedagogické kolektivy, školské rady, profesní sdružení a školské asociace, Česká školní inspekce a představitelé samosprávy kraje a obcí jako zřizovatelů škol.

 

V I. kategorii Významný přínos pro rozvoj školství v Libereckém kraji byly podmínkou nominace:

  • výjimečná a nadstandardní pedagogická a výchovná práce;
  • vzdělávací činnosti a aktivity zviditelňující školu nebo školského zařízení na krajské, republikové či mezinárodní úrovni;
  • činnosti a aktivity naplňující cíle stanovené v dlouhodobém záměru vzdělávání Libereckého kraje.

 

Všechny vyjmenované aktivity by se měly nějakým způsobem vztahovat k roku 2014, nebo uplynulému školnímu roce.

 

****

2. Mgr. Iveta Hozáková

Pan Iveta Hozáková je učitelkou prvního stupně základní školy Pivovarská v Jablonci nad Nisou. V rámci dalšího vzdělávání se dlouhodobě zaměřuje na logopedickou prevenci. Na 1. stupni vede nepovinný předmět řečová výchova.

V uplynulém období vedla od 1. do 5. ročníku třídu, ve které byl integrovaný žák s těžkou vadou sluchu. Právě na doporučení pracovníků speciálně pedagogického centra paní učitelka v roce 2014 zapojila do projektu Univerzity Palackého v Olomouci „Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR“.

V rámci projektu vznikl katalog podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, tj. soubor praktických rad a doporučení, jak upravovat vzdělávání těchto žáků v souladu s jejich potřebami, ale i potřebami třídních kolektivů, jejichž jsou členy.

Paní učitelka Horáková byla zapojena do ověřování dílčí části katalogu týkajícího se žáků se sluchovým postižením a vadou řeči.

 

3. Mgr. Martina Košková

Paní magistra Martina Košková vyučuje ve frýdlantském Gymnáziu německý jazyk a dějepis.  Právě zájem o historická témata spojená s regionální nebo moderní historií 20. století si zasluhují uznání a ocenění. V uplynulém školním roce se díky učitelce Koškové zapojili žáci gymnázia do celostátních a jednoho mezinárodního projektu a dosáhli v nich významných úspěchů. V celostátní soutěži pořádaném Památníkem Lidice získali žáci pod jejím vedením 1. místo v republikovém finále v kategorii Aktivní škola.

Druhým významným úspěchem na poli moderní historie je prvenství v celostátní dějepisné soutěži Národního muzea Praha a Východočeského muzea Hradec Králové „Dotkni se 20. století“ na téma 80. léta v Česko-Slovensku. Žáci kvinty po dlouhodobém sběru historických materiálů z 80. let 20. století připravili obsáhlou výstavu, kterou podrobně zdokumentovali, zpracovali v odborné prezentaci a výstavu v soutěžním kole otevřeli pro veřejnost. Jejich projekt v celostátním finále zvítězil a výstava pak byla v prosinci 2014 profesionálně realizována v Severočeském muzeu v Liberci pro širokou veřejnost.

 

II. kategorie - Ocenění za dlouhodobou pedagogickou činnost

 

Rozhodujícím kritériem pro výběr oceněných byla především dlouholetá a mimořádná pedagogická, výchovná nebo odborná činnost.

 

4. Mgr. Ludmila Bachtíková

Pracovní život paní Ludmily Bachtíkové je přímo spjat se životem a především rozvojem základní školy Ivana Olbrachta v Semilech, ve které na prvním stupni učí od roku 1979. V Semilech snad není nikdo, kdo by neznal její pedagogické kvality, vstřícnost a ochotu vždy pomoci. Patří k osobnostem školství, které se nerodí každý den. Ludmila Bachtíková vnímá pedagogickou práci jako své celoživotní poslání a vykonává ji s láskou. V celé své pedagogické dráze uplatňuje své tvůrčí nápady, schopnost empatie i pokoru vůči kreativitě dětí. Má ráda divadlo a lidové tradice, tuto lásku rozvíjí i u svých žáků. Mnoho let byla členkou semilského pěveckého spolku Jizeran. Je dlouholetým sponzorem již tradičního festivalu „Patříme k sobě“, který pořádá Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně postižených.

 

5. Paní Jana Buchtová

Druhá kategorie zde oceňovaných je věnována dlouhodobé pedagogické činnosti. Paní Jana Buchtová se vzdělávání dětí věnuje 53 let. Po ukončení studia na Pedagogické škole pro vzdělání učitelů národních škol v Praze působila paní Buchtová v základních školách v Kralupech, v Praze a od roku 1996 na Českolipsku a Novoborsku.

Od roku 2008 v základní škole Generála Svobody v Novém Boru. Vyučovala převážně na prvním stupni, po rekvalifikaci i anglický jazyk na druhém stupni. Ochotně metodicky podporuje své kolegy, ale i ráda čerpala náměty a postřehy z hodin kolegů při vzájemných hospitacích. Dokázala stmelit kolektiv pedagogů, vždy jí záleželo na každém jednotlivci. Významným rysem její osobnosti je ochota naslouchat a pomáhat všem, kteří pomoc potřebují.

V lidové konzervatoři absolvovala kvalifikační kurz sbormistrů, lásku k hudbě přenášela na žáky. Organizovala s nimi řadu hudebních akcí, akademií a různých veřejných vystoupení na školách, kde působila.

 

6. Paní Božena Caklová

Paní Božena Caklová si vybrala své povolání dobře, neboť se jejím posláním, v rámci něhož předávala 42 let předškolákům nejen řadu vědomostí, ale také je ovlivnila svými morálními i lidskými kvalitami. Vždy vzbuzovala v dětech pozitivní přístup ke vzdělávání a děti jí za to oplácely důvěrou a láskou.

Pro své organizační a řídící schopnosti se stala v roce 1993 ředitelkou mateřské školy Jugoslávská v Jablonci nad Nisou. Ve spolupráci se zřizovatelem postupně přebudovávala školu v moderní vzdělávací instituci s velmi dobrou pověstí.

Vedle pedagogické práce je paní Božena Caklová činná ve veřejném životě. Již páté volební období je zastupitelkou statutárního města Jablonec nad Nisou. Je uznávanou autoritou v oboru a svým osobním příkladem získává respekt a uznání nejen široké odborné veřejnosti, ale také zástupců orgánů územní samosprávy.

 

7. Mgr. Jitka Lampová

Pan kolega Vávra, ředitel základní a mateřské školy z Benešova u Semil, v níž paní Lampová posledních 22 let působí, napsal výstižné zdůvodnění návrhu na ocenění:

„…za vynikající vedení dětí ke sportování, k divadelní práci, ke kvalitním občanským postojům;

za každodenní drobnou organizační práci na málotřídní škole a udržování vysoké prestiže venkovského kantorství.“ Posláním málotřídních škol je, aby svými akcemi, překračujícími rámec školy podpořily a rozšířily kulturní a snad i duchovní život obyvatel obce.

Paní Lampová svým „kantorstvím“ rámec školy překračuje, od roku 1975 vede loutkáře, kteří každoročně hrají divadelní představení O Kašpárková, neobejdou se bez ní divadelní představení školního souboru Jizeránek, pracuje ve výboru TJ Benešov u Semil a vede cvičení dětí a žen, každoročně organizuje sportovních soutěže Benešovská osmička, Benešovská 15, Benešovský maratón a půlmaratón Pojizeřím; s dětmi absolvuje Den Země aneb „Ukliďme si po sobě“; její žáci děti obohacují tradiční Vánoční prodejní výstavu v obci.

 

8. Mgr. Jaroslava Letáková

Speciální dyslektické třídy a školní poradenské centrum najdete v České Lípě v jediné základní škole – a to na Slovance. Zde od roku 1985 působí nejdříve jako učitelka a od roku 1998 jako zástupkyně ředitele pro výchovně-vzdělávací oblast paní magistra Jaroslava Letáková.

Již jako okresní metodička se zaměřovala na specifické poruchy učení, takže to byla ona, která stála při jejich vzniku samostatných tříd pro žáky se specifickými poruchami učení v jinak běžné základní škole.

Stejně tak byla u vzniku „Školního pedagogického centra“ vzniklého v rámci projektu rozvoje a metodické podpory poradenských služeb. A dalších obdobně zaměřených projektů školy:  Škola otevřená inkluzi, Zdravá škola, Školy v pohybu, Škola hrou …

 

9. Mgr. Ludmila Moravcová

Svou pedagogickou a manažerskou stupu zanechala paní Moravcová na pěti libereckých základních školách.

V základní škole Sokolovská od roku 2004 jako ředitelka. V této pozici se musela dvakrát vypořádat s rolí „krizového manažera“. Poprvé v roce 2007, kdy došlo ke sloučení dvou škol, a podruhé v loňském roce, kdy naopak proběhlo rozdělování obou škol na dva samostatné subjekty a kdy bylo nutné se znovu vyrovnat s řadou nelehkých úkolů v oblasti personálního, ekonomického a majetkového vypořádání.

Paní ředitelka obě náročné krizové situace zvládla. Škola, kterou paní Mgr. Ludmila Moravcová v současné době řídí, nabízí žákům velmi kvalitní základní vzdělání, se zaměřením na rozvoj přírodovědného vzdělávání a využívání alternativních vzdělávacích přístupů. Škola je úspěšná v testování SCIO, zapojení školy do soutěží, olympiád a charitativních činností.

 

10. Ing. Tomáš Princ

Pan inženýr Tomáš Princ stojí téměř čtvrt století v čele velké vzdělávací instituce, která v některých letech své existence čítala i 1 400 žáků a zaměstnávala 180 zaměstnanců. Školu za jeho působení absolvovalo téměř 6 000 žáků maturitních a nematuritních technických oborů.

Hovoříme o Střední škole strojní, stavební a dopravní, Truhlářská ulice v Liberci.

Škola se transformovala ze středního odborného učiliště Pozemních staveb a postupně do sebe integrovala další tří řemeslně a technicky podobně zaměřené střední školy z regionu.

Díky organizačním schopnostem a citlivému jednání Ing. Prince probíhala jednání o slučování a samotný průběh vždy bez větších komplikací.

Po celou dobu svého působení ve funkci ředitele školy je pan inženýr Princ velmi otevřený k zavádění inovací v procesu vzdělávání žáků. Je iniciativní v získávání partnerů a rozvíjení spolupráce s partnery v rámci regionu, republiky i v zahraničí.

Jmenujme účast školy v projektech PHARE, Leonardo da Vinci, Erasmus a Comenius.

Ing. Princ ve své funkci vždy vedl školu s přehledem, dokázal se k žákům i zaměstnancům chovat vlídně a spravedlivě. Jeho pracovní nasazení a osobní kvality vedou k tomu, že ho kolektiv uznává a respektuje.

 

11. Bc. Ladislava Sehnoutková

Paní bakalářka Ladislava Sehnoutková působí v oblasti předškolního vzdělávání od roku 1985. Nejprve jako učitelka mateřské školy a od roku 1998 jako ředitelka Mateřské školy „Beruška“ v Liberci.

Mateřská škola kromě předškolního vzdělávání nabízí i řadu společných aktivit pro děti a jejich rodiče.

Ještě jako učitelka založila pěvecký soubor „Berušky“, který funguje dodnes a reprezentuje školu na veřejnosti a zapojuje se do nejrůznějších soutěží, festivalů a přehlídek.

Vedle pedagogického a manažerského působení se paní Sehnoutková před šesti lety ujala organizačního zabezpečení přehlídky dětských pěveckých souborů mateřských škol pro Liberecko „Kytičky písniček“, která je každoročně pro všechny zúčastněné nezapomenutelným zážitkem. V loňském roce úspěšně ukončila studium oboru Pedagogika volného času na Technické univerzitě v Liberci.

 

12. Ing. Daniel Sisr

Pan inženýr Daniel Sisr vystudoval fakultu informatiky ČVUT. Od roku 1993 vyučuje informační technologie v Integrované střední škole v Semilech. Je průkopníkem využívání moderní didaktické techniky, vytvořil a neustále inovuje webové stránky školy, zároveň působí jako správce sítě a veškerého IT vybavení ve škole. Vytvořil komplexní návrh a řešení bezpečného propojení objektů školy pomocí bezdrátové technologie, včetně připojení přenosných zařízení a připojení z domácích počítačů. Vytvořil a realizoval projekt bezpečnostního kamerového systému v objektech školy. Jako lektor je zapojen do dalšího vzdělávání dospělých - vytváří a lektoruje kurzy pro pedagogické pracovníky školy.

Vědomosti, které získává soustavným studiem nejnovějších trendů v oblasti IT, okamžitě předává žákům.

 

13. Mgr. Jindřiška Skalická

Paní magistra Jindřiška Skalická působí v základním školství od roku 1978 a od roku 2007 ředitelkou úplné základní školy v Dubé na Českolipsku.

Platí, jaký ředitel, taková škola. Škola v Dubé dlouhodobě patří mezi ty aktivní a inovativní, neboť paní ředitelka je přístupná novým vzdělávacím metodám a trendům…

Ve škole byla v roce 2007 do výuky zavedena genetická metoda čtení - označovaná též jako hlásková. V návaznosti na to přechází škola na nespojované psací písmo Comenia Script.

Od roku 2013 je na prvním stupni zavedena netradiční výuka matematika metodou profesora Hejného využívající zvídavosti a hravosti dětí …

Škola je zařazena mezi pilotní školy ověřující individuální, rozuměj domácí vzdělávání na druhém stupni. Školu v Dubé najdeme na mapě „Férových školy“, které se snaží vytvářet spravedlivé prostředí pro všechny děti.  I mapě škol „Rodiče vítáni“, tedy školy otevřené a partnerské rodičům …

 

14. Paní Josefa Srkalová

Paní Josefa Srkalová pracuje ve školství od roku 1972 na pozici učitelky a ředitelky.  V roce 1998 se stala ředitelkou mateřské školy Pohádka v Novém Boru. Po sloučení novoborských mateřinek je paní Srkalová vedoucí odloučeného pracoviště. Kromě řídících schopností, které prokazovala v průběhu své pedagogické praxe, působila výrazně především v oblasti výtvarné výchovy.

Dlouhou dobu vedla sekci výtvarné výchovy na okrese Česká Lípa, pracovala jako metodička výtvarné výchovy a pomáhala rozšiřovat netradiční výtvarné techniky do mateřských škol v regionu. V Novém Boru je každý druhý rok organizátorkou výtvarných výstav dětí mateřských škol v novoborském divadle.

 

15. Mgr. Květoslava Stančová

Dvoutřídní základní škola s pětadvaceti žáky v Jindřichovicích pod Smrkem je místem, kde od roku 2009 pracuje paní magistra Květoslava Stančová. V malotřídních školách učí 39 let, z toho skoro 20 let v základní škole v Rádle u Jablonce nad Nisou, takže dobře zná specifika práce s žáky z více ročníků v jedné třídě i poslání školy na malé obci. S dětmi průběžně nacvičuje taneční, recitační a pěvecká vystoupení, s nimiž účinkují na místním hudebním festivalu, při stavění májky a vítání občánků. Sama má velmi ráda přírodu, žije v ní a chrání ji a k témuž vede své žáky.

Ve výuce čtení používá genetickou metodu - vytvořila si vlastní pracovní učebnici „Učíme se číst genetickou metodou“, kterou pro žáky vytiskla obec. Je „styčným důstojníkem“ pro komunikaci v komplikovaných situacích s rodiči, je velmi chápající k alternativnímu zaměření některých současných rodičů. V posledních letech se také plně věnuje zkoušení a metodickému vedení žáků i jejich rodičů z „domácí školy“ v rámci individuálního vzdělávání. 

 

16. Mgr. Stanislava Šmucrová

            Se vzděláváním žáků prvního stupně na Turnovsku je paní magistra Stanislava Šmucrová profesně spojena 44 let. Působila ve školách ve Žďáru, Bělé a od roku 1976 v malotřídní základní škole Turnov-Mašov, z toho 26 let jako ředitelka školy. Její doménou byl a je sport, organizování sportovních aktivit pro děti, účast na sportovních soutěžích. Díky svých velkým organizačním schopnostem vždy dokáže děti i učitele získat pro novou věc.

Její velkou zásluhou jako ředitelky školy v Mašově je profilace školy jako školy rodinného typu s nadstandartními vztahy s rodiči. Má zásluhu na vytvoření stabilního pedagogického kolektivu nadšeného pro práci s dětmi. Byla a je u žáků oblíbená jako učitelka náročná, ale spravedlivá, empatická, vždy připravená pomoci. Zavedla tradici plesu školy, který je u rodičů i obyvatel obce vyhledávanou společenskou událostí již 19 let.

 

17. Mgr. Olga Šustková - 50 let  aktivní  učitelské dráhy

Začala učit v Meziboří na Mostecku, následně v základních školách na Českolipsku – od roku 1992 do roku 2012 pracovala jako zástupkyně ředitele základní školy Pátova v České Lípě, kde působí dosud jako respektovaná učitelka matematiky a výchovná poradkyně.

Po stránce odborné se vypracovala v uznávaného metodika matematiky - až do zániku pedagogických center byla okresním metodikem a lektorem.

Metodicky vedla začínající učitele, organizovala semináře, vytvářela učební materiály, vedla ukázkové hodiny a řídila praxi studentů pedagogické fakulty.

Byla autorka pomůcek, recenzentka učebnic matematiky, spolupracovala s nakladateli a přispívala do odborných časopisů.

Generace žáků i jejich rodičů s uznáním hovoří o výborných základech v matematice, které paní učitelka Šustková dokázala vytvořit, stejně tak si však cení jejího vědomostně náročného, přesto humorného a lidského přístupu k dětem, ochoty pomoci a podpořit.

 

18. Mgr. Jaroslava Štoudková

Paní magistra Jaroslava Štoudková je uznávaným odborníkem v oblasti speciálního školství. Prošla pozicemi učitelky, speciálního pedagoga, výchovného poradce, preventisty sociálně patologických jevů.

Od roku 2004 je ředitelkou základní školy Sobotecká, po slučování a stěhování škol, základní školy Zborovská v Turnově. V této škole jsou vzdělávání jak žáci s lehkým mentálním postižením, tak žáci s těžkým mentálním či kombinovaným postižením, součástí školy bylo i speciálně pedagogické centrum specializované na poruchy autistického spektra.

Pod vedení paní ředitelky škola absolvovala projekt Děti a žáci s autismem. V loňském roce byl ukončen projekt Aktivačního centra zaměřený na vytváření podmínek pro zájmové vzdělávání takto postižených žáků.

Zkouškou manažerských a diplomatických schopností paní ředitelky bylo zvládnutí převodu školy mezi zřizovateli a přestěhování školy do jiné budovy.

 

19. Mgr. Miloš Vlk

Pan magistr Miloš Vlk pracuje v základních školách na Novoborsku od roku 1971. Od roku 1984 je jeho pedagogická dráha spojena jen se základní školou U Lesa v Novém Boru. Škála činností za 44 let práce ve školství, kde se snažil vždy uplatňovat inovativní metody práce, je mimořádně pestrá. Byl metodikem dějepisu na okrese Česká Lípa, spolupracoval v publikační činnosti na metodických příručkách – např. Dějepis hrou pro 9. ročníky. Práce v českolipském archívu ho přivedla k sestavení almanachu školy.

Od počátku 90. let byl silně ovlivněn zesilující vlnou informatiky - spolupracoval při projektovém vybavování učeben školy, pořádal nebo organizoval školení učitelů. Ve spojení s manažerskou funkcí od roku 1992, kdy se stává zástupcem ředitele, pracuje také jako správce sítě a koordinátor ICT.

V době zahájení tvorby školních vzdělávacích programů pomáhal se zpracováním dějepisných a češtinářských témat.

Aktivně vedl agendu EU „Peníze školám“, inicioval námětově předmětové dumy a úspěšně se podílel na zdárném průběhu a vyúčtování celého projektu. Rád pomáhal jako lyžařský instruktor žactva a je stále aktivním členem vedení lyžařského oddílu Stadion Nový Bor.

 

20. Ing. Eva Žižková

Přes deset let působila paní inženýrka Eva Žižková ve Vyšší odborné škole mezinárodního obchodu a Obchodní akademii v Jablonci nad Nisou, jednak jako učitelka, jednak jako zástupkyně ředitele.

Podílela se na tvorbě pedagogické dokumentace pro nový obor vyšší odborná škola „veřejná správa“ v rámci programu Leonardo.

Od roku 2002 je inspektorkou České školní inspekce. Významně se podílela na zkvalitňování práce - koordinovala inspekční činnost, prováděla svodné analýzy podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání ve středních školách. Podílela se na tvorbě metodických materiálů ústředí České školní inspekce. Byla garantem inspekční činnosti v soukromých školách.

Po celou dobu působení v řadách inspekčních pracovníků se snažila dále vzdělávat – jak v kurzech pořádaných pro státní úředníky, tak programech evropské spolupráce SVES, jejichž cílem je výměna zkušeností, získání nových informací a navázání přímých kontaktů v oblasti všeobecného a odborného vzdělávání.

Sbor byl založen 2002 - členkami jsou studentky nižšího i vyššího gymnázia. Vystupuje pravidelně na školních akademiích, spolupracuje s flétnovým souborem Jablonecká píšťalka, se kterým pořádá vánoční a výroční koncerty a participoval na nahrávce jeho druhého CD. Každoročně účinkuje v Městském divadle v Jablonci na Tříkrálovém zpívání. Několikrát se účastnil soutěže pěveckých sborů Gymnasia cantat – v roce 2010 postoupil do celonárodní přehlídky do Opavy, kde získal zvláštní cenu. Rok na to obdržel cenu MAXIMA v kategorii „umělec roku“ v rámci oceňování nejlepších studentů gymnázia.

zpět na seznam

Zpracovávám...