Aktuality

Na kraji začíná výstava Masarykův odkaz

05.05.2014 17:06

Liberecký kraj pod záštitou hejtmana Martina Půty ve spolupráci s Masarykovým demokratickým hnutím Praha pořádají od 5. května v sídle Krajského úřadu LK, U Jezu v Liberci výstavu nazvanou Masarykův odkaz.

Slavnostní otevření výstavy se uskuteční v pondělí 12. května 2014 v 14.00 hodin.

Vernisáž zahájí Prof. MUDr. Michael Halaška, DrSc., předseda MDH, úvodní slova k výstavě přednesou Mgr. Zdeněk Pokorný, člen Předsednictva MDH, a Mgr. Ladislav Smejkal, autor libreta.

Mimo jiné představí Projekt Masarykova demokratického hnutí na rok 2014 a  Statut                              VIII. ročníku soutěže ve školním roce 2014 – 2015.

V Kulturním programu vystoupí učitelé a žáci ZUŠ z České Lípy.

 

Výstava je přístupná do 30. května 2014 od 8.00 - 17.00 hod., pondělí a středa do 18.00 hod.

 

PROJEKT  MASARYKOVA  DEMOKRATICKÉHO  HNUTÍ NA  ROK  2014

 

ŠÍŘENÍ    ODKAZU  T.G.MASARYKA

Prof. MUDr. Michael Halaška, DrSc., předseda MDH

           

v rámci projektu Masaryk do škol  soutěž „TGM – život, dílo a odkaz pro současnost“ jako prioritu své činnosti uspořádat  VII. ročník soutěže pro žáky a studenty; rozšířit témata soutěžních prací – doplněný STATUT soutěže

 

-          vytvářet a prohlubovat podmínky pro zakládání dalších klubů TGM, propagovat činnosti stávajících klubů TGM

 

-          vydávat časopis „ČAS“ jako čtvrtletník a rozšířit jeho obsah o konkrétní informace související s činností předsednictva MDH, v časopise podávat zprávy o činnosti klubů TGM

uveřejňovat vítězné soutěžní práce žáků

dokončit přípravu na vydání publikace  „SBORNÍK č.2“ z  vítězných prací žáků a studentů III. a IV. ročníku soutěže a v průběhu roku vydat

 

-          pořádat přednášky pro veřejnost v místech již existujících a nově vzniklých klubech TGM a čtyři klubové podvečery v dohodnutých objektech a prostorách ve spolupráci s dalšími společenskými organizacemi a  školami

 

-          podpořit činnost Klubu TGM v Kopřivnici, Klub v Plzni, Klub MOHYKÁN v Praze 4, a Záběhlice v Praze 10, Klub TGM v Příbrami

zveřejňovat jejich činnost a získávat spoluobčany ke spolupráci

 

-          uspořádat putovní výstavu „MASARYKŮV  ODKAZ“, po vernisáži v České Lípě převézt do Liberce a do Prahy, instalovat v dohodnutých prostorách, organizovat  v souvislosti s výstavou přednášky a Kulaté stoly v Klubech TGM,  ve školách a státních institucích; získávat záštitu představitelů obecních a státních orgánů a organizací se záměrem o prohloubení zájmu o šíření odkazu TGM v regionálních podmínkách a to především na školách, ale také u široké veřejnosti

 

-           získávat a zapojovat skupiny a sbory sympatizantů s činností P MDH do spolupráce, zpočátku jako přihlížející, později jako spolupracující s Kluby TGM v regionech

 

-          věnovat soustavnou péči o pomníky TGM v místech ustavených klubů TGM  v místech Masarykova muzea a v obcích, kde jsou školy se jménem TGM; zapojit do této činnosti školy, zapojovat jejich zástupce do delegace při kladení květin u příležitosti výročí TGM a ČR

 

-          pořádat pietní akty k výročím TGM a při příležitostných aktivitách  v rámci plnění programu MDH spolupracovat se společenskými organizacemi v ČR a SR, s Kluby TGM a Krajanskými spolky v zahraničí (Banská Bystrica, Užhorod, Daruvar apod.)

 

-          informovat průběžně širokou veřejnost prostřednictvím vlastních webových stránek o všech činnostech P MDH

 

-          vytvářet další podmínky pro řešení  problému členské základny

nadále nabízet členství soutěžícím žákům, starším 15 let a jejich pedagogům

 

-          postupně připravovat V. sněm MDH, který uskutečníme v roce 2015

(vytvořit pracovní skupiny, předběžný  program,  rozpočet a  nezbytné další  materiály, a podklady,  stanovit počet delegátů apod.)

 

S T A T U T   S O U T Ě Ž E                             

 

 

VIII. ročníku soutěže ve školním roce 2014 – 2015 vyhlášené Masarykovým demokratickým hnutím

 

  1. Soutěžní téma:

 

 

TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK – ŽIVOT, DÍLO A ODKAZ PRO

 

SOUČASNOST a BUDOUCNOST

 

V soutěži bude oceňován především samostatný a myšlenkově bohatý přístup autora a výběr námětu ze života a díla TGM, na němž by bylo možno prokázat nadčasový význam jeho činů i myšlenek. Součástí hodnocení bude jazyková úroveň, důležitost tématu, organizace tématu, jasnost výkladu, vlastní komentáře a názor autora, přínos k vědomostem, zvláště k pochopení Masaryka jako demokrata

 

B. Charakteristika soutěže:

 

Korespondenční soutěž pro jednotlivce i kolektivy, soutěž je jednokolová, doporučený rozsah od 3 do 5 stran formátu A4 v elektronické podobě (je vítán program WORD)  

       

Soutěž je organizována pro všechny základní a střední školy.

 

Jednotlivé náměty mohou být např. tyto:

 

- Dětství (vhodné zejména pro žáky základních škol)

- Věk mladosti

- Boj o Rukopisy

- Hilsnerova aféra

- Etika, morálka, humanita a vlastenectví v pojetí TGM

- Masaryk poslancem

- Léta před 1. světovou válkou a válka

- Spolupráce TGM a Beneše

- Presidentem ČSR

- Filozofie, náboženství, věda, politika, dějiny, národ očima TGM

- Aktuálnost TGM pro dnešní dobu - vlastní názory studenta

- Demokracie v pojetí TGM

 

Témata rozšiřujeme o další možnosti:

-           

-          T. G. Masaryk a legionáři

-          Vztah TGM k Rusku

-          Ruská zkušenost a česká realita

-          Mezi slovanstvím a češstvím

-          Boje nejen rukopisné

-          Politické poměry realismu

-          „Noví realisté“ v politické izolaci

-          Slovanská otázka v literární koncepci TGM

-          Slovanská jednota a Masarykův neoslavismus

 

Soutěžní práce by měly ukázat na význam Masarykova odkazu pro naši současnost a budoucnost.

 

C. Doporučené prameny:

1) T. G. Masaryk: Česká otázka. Naše nynější krize. Jan Hus.

Praha: Masarykův ústav V ČR 1996.  (může být použito i starší vydání.) Střední část: Naše nynější krize, není nutná. Část může být použita tam, kde se chce student zabývat Masarykem a ženskou otázkou.

2) T. G. Masaryk, Světová revoluce. Praha: Masarykův ústav 2005. Pouze poslední kapitolu, která se vztahuje k demokracii. 

3) T. G. Masaryk, Karel Havlíček. Praha: Masarykův ústav AV ČR 1996. Může být i starší vydání). 

4) T. G. Masaryk, Ideály humanitní - kterékoli vydání.

D. Doporučená literatura:

 

 (1) Karel Čapek: Hovory s TGM.

 (2) Zdeněk Mahler - ANO, MASARYK

 (3) Vítězslav Houška: Masaryk známý i neznámý

 (4) Vítězslav Houška: Lidé kolem TGM

 (5) Vítězslav Houška: Masaryk - myslitel a státník

 (6)Vítězslav Houška: Masaryk! Ne Lenin

 (7) Miroslav Hlaváč: Čeští mafiáni 1914-1918

 (8) Vítězslav Houška: Novinář Peroutka o TGM

 (9) Vítězslav Houška: Karel Čapek a TGM

 (10) Miroslav Hlaváč: Byl to takový český zázrak“

 

Většina literatury je dostupná v Národní knihovně, v městských knihovnách, v Masarykově ústavu AV ČR (Na Florenci 3, Praha 1, 110 00), a ve školních knihovnách. Případně v sekretariátu MDH v Praze 1, Na Příkopě 10, po telefonické dohodě s tajemnicí MDH. Dotaz a požadavek možný na e-mail.

E. Kategorie:

I. kategorie – je určena žákům ve věku 10-15 let

II. kategorie je určena studentům středních škol od 16 let

F. Hodnocení:

 

Vyhodnocení provede hodnotitelská komise MDH, která rozhodne o pořadí v soutěži a udělí za jednotlivé práce ceny. Bude oceněno celkem až 15 nejlepších soutěžních prací s možností mimořádné ceny 5 000,- Kč.

1/ cena - 2 000,- Kč s možností udělit až 2 první ceny

2/ cena - 1 500 Kč s možností udělit až 3 druhé ceny

3/ cena - 1 000,- Kč s možností udělit až 4 třetí ceny

4/ cena -    500,- Kč s možností udělit až 5 čtvrtých cen

 

Oceněným žákům, studentům a kolektivům při získání 1. místa bude udělena medaile „Nadace odkazu TGM“

 

G. Organizace a pravidla soutěže:

 

- Všechny práce se zasílají do sekretariátu Masarykova demokratického

hnutí, Na Příkopě 10, 110 00 Praha 1 v elektronickém zpracování ve WORDU

 zaslané na adresu  masdem@seznam.cz

 

Každý příspěvek musí být původní prací, tzn., že práce zaslaná do soutěže nebyla ve stávající podobě zaslána též do jiné soutěže.

 

Ke všem pracím je třeba přiložit registrační kartu, kde bude uvedeno

jméno a příjmení autora, rok narození, studijní ročník, jméno a příjmení učitele, úplná adresa školy, telefonní či e-mailové spojení, adresa bydliště.

 

Uzávěrka soutěže je 28. února 2015. Lze povolit odůvodněný posunutý termín až do konce března 2015.  Práce, které přijdou po tomto datu, nebudou již do soutěže v tomto ročníku zařazeny.

 

Vybrané práce mohou být se souhlasem autora publikovány v časopisu Čas.

 

Soutěžní práce se autorům nevracejí, jsou archivovány.

 

Vyhodnocení soutěže předpokládáme podzimním období za účasti všech soutěžících a jejich učitelů. O přesném termínu slavnostního vyhlášení a předání cen účastníkům soutěže budeme soutěžící, jejich učitele a vedení škol

 v dostatečném předstihu informovat dopisem. Dostanou oficiální pozvánku.

 

Podrobnosti o soutěži budou na www.masarykovohnuti.cz, nebo tel. 608 247 829

u Mgr. Jindřišky Nevyjelové, výkonné tajemnice MDH.

 

Garantem soutěže jsou:

 

PaedDr. PhDr. Zdeněk Mahler, Dr. h.c.

MUDr. Lidmila Ripová - místopředsedkyně MDH

 

Kontaktní adresa:

Masarykovo demokratické hnutí

výkonná tajemnice

Na Příkopě 10

110 00 Praha1

 

e-mail: masdem@seznam.cz

 

Masarykovo demokratické hnutí je dobrovolnou společenskou organizací, která usiluje zejména o to, aby etické, humanitní a demokratické ideje Tomáše Garrigua Masaryka byly i dnes a v budoucnu součástí života občanů.

Od roku 1990 vydalo MDH více než třicet publikací, které dospělým čtenářům připomínají a mladým přibližují a ozřejmují vzácnou osobnost naší historie, kterou bezesporu T. G. Masaryk byl a je.

Důležitým úkolem MDH se stala spolupráce se školami v ČR, se žáky a studenty, kteří mají možnost podat své literární práce do naším Hnutím organizované soutěže: „TGM- život, dílo a význam pro současnost“. Svými literárními příspěvky  obohacují  sebe při studiu podkladů a posléze čtenáře o poznatky ze života a díla T. G. Masaryka. Tím plníme záměr  o  vytvoření  vztahu k životu a dílu TGM u naší mladé generace.

Z vítězných prací účastníků I. a II. ročníku soutěže  jsme sestavili a vydali v r. 2012 SBORNÍK č.1 a pro rok 2014 připravujeme vydání SBORNÍKU č.2 z prací III. a IV. ročníku soutěže.

Kniha „Byl to takový český zázrak“, kterou jsme vydali ve spolupráci s vydavatelstvím PARIS, je třetím titulem, který M. Hlaváč ve spolupráci s MDH vydává. Pojednává  o osobnostech, které  před r.1918 usilovaly o zrovnoprávnění českého národa s ostatními evropskými národy. T. G. Masaryk vystoupil za první světové války s revolučním požadavkem na rozbití monarchie a vytvoření samostatných středoevropských států. K realizaci jeho myšlenky došlo, ale  vlastně, až v době nedávné, které jsme svědky.

Jak to bylo a co předcházelo, se  snaží čtenářům přiblížit M. Hlaváč  svým  autorským počinem v oblasti literatury faktu. Kniha patří především učitelům a všem  zvídavým žákům.

P MDH organizuje  4x v roce Kulturní podvečery s tématikou, která má vždy vztah k T. G. Masarykovi, jeho rodině, přátelům a spolupracovníkům. Ilustruje oblasti působnosti významné osobnosti, kterou T. G. Masaryk zcela jistě  byl  a   je. Vztah TGM k Sokolům a  Legionářům, k prostým lidem a dětem.

Vydáváme časopis ČAS, do kterého přispívají jak členové MDH, tak spolupracovníci z oblasti vědy a kultury. Využíváme i příspěvků soutěžících žáků a studentů. Jejich práce je tak předložena  širšímu okruhu  čtenářů.

V roce 2014 uskutečníme putovní výstavu „ODKAZ  TGM“ obsahovou náplň připravil  Mgr. Z. Pokorný, výtvarně  zpracoval  Mgr. L. Smejkal z České Lípy.  Na jednom až dvou panelech připraví P MDH přehled o tom, jak spolupracuje se společenskými organizacemi  a s veřejností při naplňování svého programu.

Předsednictvo MDH - 2014

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Login