Detail aktuality

Evropské seskupení pro územní spolupráci se bude jmenovat NOVUM

05.06.2014 15:32

Rada LK souhlasila se založením evropského seskupení pro územní spolupráci s názvem „Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM s ručením omezeným“ a s členstvím Libereckého kraje v tomto seskupení.

Zároveň souhlasila s Úmluvou o zřízení Evropského seskupení pro územní spolupráci NOVUM s ručením omezeným a se Stanovami Evropského seskupení pro územní spolupráci NOVUM s ručením omezeným. Současně navýšila výdaje u projektu „Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí“ o částku 210.000 Kč. Tyto finanční prostředky budou použity na úhradu vstupního členského příspěvku Libereckého kraje v rámci založení ESÚS a budou nezpůsobilým výdajem projektu.

„Evropská seskupení pro územní spolupráci (dále „ESÚS) představují novou možnost uskutečňování přeshraniční regionální spolupráce v době, kdy kohezní politika obecně a regionální spolupráce obzvláště prochází významnými změnami,“ uvedl hejtman s tím, že regionálním a místním orgánům je nabízena možnost vytvářet přeshraniční seskupení s právní subjektivitou.

ESUS jako jeden z cílů regionální politiky EU je podle něj novinkou v tom smyslu, že umožňuje vznik seskupení regionálních a místních orgánů z různých členských států, aniž by předtím bylo třeba podepsat mezinárodní dohodu a ratifikovat ji národními parlamenty. Členské státy však musí dát svůj souhlas s účastí členů ze svého území.

 

Smyslem evropských seskupení pro územní spolupráci je usnadnit a podpořit přeshraniční, nadnárodní nebo meziregionální spolupráci mezi jeho členy za výhradním účelem posílení hospodářské a sociální soudržnosti. Seskupení může sdružovat členy nacházející se na území nejméně dvou členských států EU a mohou jimi být státy, regionální a místní orgány a veřejnoprávní subjekty.

ESÚS by měl představovat jednoho z možných žadatelů a následně příjemce dotací v rámci budoucí kohezní politiky 2014-2020 s orientací zejména na přeshraniční projekty.

 

Projekt „Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí“

Liberecký kraj se jako partner podílí na realizaci projektu Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí, jehož hlavním výstupem je snaha o založení ESÚS. Tento projekt je financován v rámci výzvy Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika, oblast podpory 3.1 - Územní spolupráce veřejných institucí.

Projekt si klade za cíl koncepčně rozvíjet území partnerů projektu pomocí prohloubení přeshraniční spolupráce, zpracovaní společné Strategie, síťování cílových skupin a podpory rozvojových projektů. Hlavním milníkem projektu je uzavření dohody k založení ESÚS  mezi jednotlivými partnery.

Leadpartnerem projektu je Královéhradecký kraj, partnery projektu jsou Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Liberecký kraj, Euroregion Glacensis (česká i polská část), Euroregion Nisa (česká i polská část) a Dolnoslezské vojvodství (Polsko).

 

ESÚS NOVUM

Na základě výše zmíněného projektu, jehož aktivity sledují dlouhodobý cíl partnerů institucionalizovat spolupráci pomocí snahy o založení společného Evropského seskupení pro územní spolupráci (ESÚS), připravili partneři projektu společné Prohlášení o záměru jako výraz politické vůle spolupracovat při založení nového ESÚS. Prohlášení o záměru podepsal Mgr. Stanislav Eichler, hejtman Libereckého kraje v Jelení Hoře dne 5. 10. 2011.

Schválením a podpisem „Úmluvy o zřízení Evropského seskupení pro územní spolupráci NOVUM s ručením omezeným“ Libereckým krajem se stane Liberecký kraj členem ESÚS NOVUM se všemi jeho právy a povinnostmi. Nedílnou součástí Úmluvy jsou i Stanovy.

V současné probíhá schvalování těchto dokumentů u všech partnerů projektu.

Řízení ESÚS: Kromě příslušné evropské legislativy se ESÚS bude řídit polskou legislativou.

Financování provozních výdajů budoucího ESÚS:

Financování činnosti ESÚS bude řešeno formou ročních členských příspěvků ve formě stejně velkých částek polskou a českou stranou těmito způsoby.

1)         50% ročních rozpočtových příjmů Seskupení pocházejících z členských příspěvků jsou příspěvky, které polští členové hradí, v poměru:

a)         Dolnoslezské vojvodství - 34 %;

b)         Sdružení polských obcí Euroregionu Nisa - 8 %;

c)         Sdruženi polských obcí Euroregionu Glacensis - 8 %.

2)         50% ročních rozpočtových příjmů Seskupení pocházejících z členských příspěvků jsou příspěvky, které čeští členové hradí, v poměru:

a)         Královéhradecký kraj - 16,54 %;

b)         Liberecký kraj - 12,29 %;

c)         Olomoucký kraj - 10,88 %;

d)        Pardubický kraj - 6,95 %;

e)         Euroregion Nisa - regionální sdružení - 1,67 %;

f)         Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis - 1,67 %.

Polovina poměru je dána pro všechny kraje stejně, druhá polovina poměru je odvislá od délky hranice s Polskem. Euroregiony mají dánu pevnou sazbu.

První členský příspěvek bude uhrazený členy Seskupení do 30 kalendářních dnů ode dne zápisu Seskupení do rejstříku, vedeného příslušným ministrem zahraničních věcí Polské republiky, a součet příspěvků nemůže být menší než částka v přepočtu 120.000 EUR.

O výši dalších ročních příspěvků bude vždy rozhodovat Valné shromáždění jakožto nejvyšší orgán seskupení, jehož členy budou zástupci jednotlivých partnerů.

Na základě výše zmíněného je tedy po přepočtu vstupní členský příspěvek pro Liberecký kraj ve výši 210.000,- Kč.

 

Financování konkrétních přeshraničních projektů budoucího ESÚS: Financování bude odvislé od počtu a rozsahu konkrétních projektů, které bude podávat ESÚS případně v součinnosti s ostatními subjekty.

Členové budoucího ESÚS jsou: Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Olomoucký kraj, Liberecký kraj, Dolnoslezské vojvodství, Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis (česká část Euroregionu Glacensis), Sdružení polských obcí Euroregionu Glacensis (polská část Euroregionu Glacensis), Euroregion Nisa - regionální sdružení (česká část Euroregionu Nisa), Sdružení polských obcí Euroregionu Nysa (polská část Euroregionu Nisa).

Návrh musí projednat a schválit Zastupitelstvo LK.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Login