Detail aktuality

Na lži Zuzany Kocumové a jejích kolegů jsme si na kraji už zvykli, začneme je číslovat

13.04.2016 18:01

Kompletní obnovu silnic a mostů po povodni v roce 2010 a vyjednání finančních prostředků v částce 443 mil. Kč na jejich opravu. Investice do rekonstrukcí krajských silnic ve výši 3,9 mld. Kč, včetně získaných dotací, od roku 2013 do současnosti. Zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na přechodné období a vyjednání nižší ceny dopravního výkonu a současně zlepšení kvality vozového parku, ale i vznik krajského dispečinku. To jsou příklady některých významných projektů a akcí z resortu dopravy, které jsme od roku 2013 pro obyvatele kraje zajistili. Vzhledem k tomu, že „změnařských“ lží je již příliš, pro jejich přehlednost jsme je začali číslovat.

Jsme přesvědčeni, že dnes vydaná tisková zpráva a svolaná tisková konference, je jedním z předvolebních výkřiků Změny pro Liberecký kraj. Na lži paní Kocumové, pana Korytáře, pana Baxy a dalších jejich stranických kolegů jsme si už zvykli. Chceme připomenout jejich pověstnou schůzku se zástupci ICOMU v kanceláři tehdejší statutární náměstkyně Kocumové, případně spolupráci bývalého předsedy představenstva DPMLJ Josefa Šedlbauera s právníky, kteří standardně zastupují ICOM.

Změna pro Liberecký kraj ve středu 13. 4. 2016 svolala tiskovou konferenci, kde zástupce médií informovala o svém návrhu odvolání radního pověřeného řízením resortu dopravy Vladimíra Mastníka. Uvedla několik důvodů, se kterými nesouhlasíme a nepravdivé informace uvádíme na pravou míru.

Lež č. 1
Hlavním důvodem, jak Změna pro Liberecký kraj uvedla, je podle jejího názoru nedokončený desetiletý tendr na autobusovou dopravu a jednání ve prospěch firmy BusLine.

Problematikou této veřejné desetileté zakázky na autobusovou obslužnost se neustále zabýváme, s aktuálními informacemi průběžně seznamujeme odborníky i veřejnost. Tendr řeší i nadále Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který bohužel nemá žádné lhůty pro vydání rozhodnutí. Ale to je jeho věcí, my podle zákona postupujeme. Na přelomu loňského a letošního roku Liberecký kraj podal rozklady proti prvoinstančnímu rozhodnutí. ÚOHS zatím nepravomocně Libereckému kraji potvrdil, že zadávací dokumentace i její změny v průběhu řízení byly v souladu se zákonem.               I přes veškeré problémy zajistil Liberecký kraj, aby se cestujících situace kolem této veřejné zakázky nijak nedotkla a autobusy jezdily tak, jak mají. Navíc za výrazně nižší ceny dopravního výkonu, než tomu bylo v předcházejícím období, a současně při lepší kvalitě vozového parku.

Naše neustálé spojování se společností BusLine, např. přes pana Chloubu, který byl starostou města Rychnov u Jablonce nad Nisou, byl nominován SLK do výboru pro dopravu tak, jako ostatní strany nominovaly své zástupce a ostatní politické subjekty jim do nominací nemluvily.

Lež č. 2
Změna pro Liberecký kraj nepravdivě uvedla, že Liberecký kraj nezvládl koordinaci dopravních opatření v souvislosti s uzavírkou silnice z libereckých Kunratic do jabloneckého Lukášova.

Uzavírka, která potrvá až do konce května roku 2018, byla povolena ve správním řízení rozhodnutím Magistrátu města Liberec, který stanovil objízdné trasy tak, jak byly projednány
a povoleny dalšími dotčenými orgány státní správy.

Liberecký kraj předem připravil finance na možné posílení tramvajových spojů s tím, že vstoupil do jednání s objednavateli tramvajové dopravy, tj. statutárními městy Liberec a Jablonec nad Nisou, aby se podílely na spolufinancování v případě potřeby navýšení počtu spojů.

Liberecký kraj se o termínu uzavírky dozvěděl v lednu letošního roku a bezodkladně připravil návrh trasy stávajících autobusových linek přes Vratislavice nad Nisou tak, aby se obyvatelé Lukášova, Mšena, Kunratic dostali včas do zaměstnání a škol.

Dopravní značení na silnicích I. třídy bylo povoleno Krajským úřadem Libereckého kraje, dopravní značení na silnicích III. třídy a místních komunikacích na území statutárního města Liberec bylo stanoveno Magistrátem města Liberec, dopravní značení na silnicích III. třídy a místních komunikacích na území statutárního města Jablonec nad Nisou bylo stanoveno Magistrátem města Jablonec nad Nisou.

Zhotovitelem stavby nové kapacitní silnice I. třídy, nositelem správního rozhodnutí a tedy i tím, kdo zodpovídá za stav přechodného dopravního značení u předmětné úplné uzavírky, je společnost M-SILNICE a.s.

Liberecký kraj inicioval nejenom častější kontroly Policií ČR nad dodržováním dopravního značení účastníky silničního provozu, ale i kontroly státního dozoru ve věci správnosti osazení dopravního značení na objízdných trasách.

Lež č. 3
Změna pro Liberecký kraj dále uvedla, že kraj v souvislosti s touto uzavírkou doposud nezajistil kratší interval tramvajové dopravy mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou.

Na základě průzkumu sčítání cestujících provedeného loni na podzim bylo navrženo, aby se prověřila možnost zkrácení intervalu na lince 11. Zároveň Liberecký kraj požádal DPMLJ o zaslání nákladů a tržeb, aby bylo jasné, jak se projevil v ekonomice nárůst cestujících, který identifikoval průzkum. Potřebná čísla, která ještě nebyla ze strany kraje překontrolována, však obdržel Liberecký kraj až 12. 4. 2016. Tedy v současné době nelze říci, zda požadované údaje kraj obdržel.

V souvislosti s uzavírkou KORID LK s.r.o. prověřoval možnost zkrácení intervalu po technické stránce a požádal DPMLJ o vyčíslení dodatečných nákladů. Nakonec bylo rozhodnuto, že kraj osloví statutární města Liberec a Jablonec nad Nisou, jakožto spoluobjednatele linky, s návrhem na zkrácení intervalu k projednání. Kraj byl a je připraven operativně zadat objednávku v případě, že by došlo ke skokovému nárůstu cestujících v souvislosti s uzavírkou, která by vedla ke snížení komfortu (kvality poskytované služby vlivem přeplněných spojů). Do současnosti nebyl prokazatelně zaznamenán dramatický skokový nárůst cestujících.

Lež č. 4
Kraj dlouhodobě nerozvíjí krajský integrovaný dopravní systém IDOL.

Rozvoj je prakticky limitován technickými možnostmi stávajícího zařízení, které je v některých případech na hranici životnosti. V oblasti územního rozvoje došlo k rozšíření tarifní integrace o vybrané spoje do regionů Vrchlabsko, Mladoboleslavsko a Rumbursko, což umožňuje využívání výhod obyvatelům Libereckého kraje, kteří dojíždějí za prací nebo do školy.

Došlo k zapojení dalších dopravců Arriva Střední Čechy, Osnado a dalších. IDOL nabízí širokou škálu výhodných tarifních nabídek jak pro pravidelné cestování, tak pro turistiku, Liberecký kraj spolupracoval s dopravci na zavedení i některých nabídek mimo IDOL, např. Euro-Nisa-Ticket nebo výhodné cestování vlakem do Drážďan nebo do Szklarske Poręby.

Další změny jsou v přípravě, zároveň s nimi je nezbytné provedení upgrade nebo modernizace odbavovacího systému. Na přípravě tohoto rozsáhlého projektu se nyní pracuje.

Lež č. 5
Akutně chybí krajský dispečink pro řízení veřejné dopravy, která díky tomu často nenavazuje.

Liberecký kraj objednává regionální dopravu na principech integrálního taktového jízdního řádu. Má velmi vysokou míru provázanosti regionálních spojů, regionálních a dálkových spojů navzájem a vlaků obecně s dopravou autobusovou. Pravidelné návaznosti jsou garantovány jízdními řády
a pravidly pro čekací doby při zpoždění. Role dispečinku je v případech zpoždění a jiných mimořádností, kdy díky přehledu o aktuální pozici vozidla může systém automaticky nebo po zásahu dispečera mimořádnost řešit tak, aby se minimalizovaly jejich dopady na cestující.

Rada kraje vloni v dubnu schválila projektový záměr zřízení Centrálního dispečinku IDOL
a následně pověřila KORID LK s.r.o. řešením tohoto projektu. V roce 2015 byly řešeny veřejné zakázky na poskytovatele služeb potřebných pro činnost Centrálního dispečinku, v současnosti probíhá implementace. Projekt je rozdělen do sedmi etap, které jsou naplňovány podle schváleného harmonogramu. Nyní je dokončováno řešení komunikace jednotlivých vozidel a dopravců s centrálním dispečinkem a automatické řešení přestupních vazeb. Výstupy a on-line informace o jízdě spojů ze systému pro veřejnost budou k dispozici v létě 2016. V druhé polovině roku 2016 bude zřízeno pracoviště, které bude celodenně a celotýdenně obsazeno dispečery.

„Návrh na odvolání radního Vladimíra Mastníka považuji za absurdní. Za jeho vedení resortu dopravy se podařilo dokončit všechny opravy povodňových škod z roku 2010. Právě špatný stav silnic sužoval dlouhou dobu především občany Frýdlantska. Investice do oprav krajských komunikací jsou v tomto volebním období historicky nejvyšší, dosahují výše 3,9 mld. Kč, včetně získaných dotací, neustále se snažíme jejich stav zlepšovat a resort dopravy na tom bude pracovat i nadále. A zapomenout nesmím ani na desetiletou autobusovou zakázku. Liberecký kraj je uprostřed tvrdé konkurenční bitvy mezi dopravci a přesto si dokázal poradit. Uzavřel přechodné smlouvy za lepší ceny a ÚOHS, zatím nepravomocně, potvrdil, že postupoval v souladu se zákonem,“ komentuje celou situaci hejtman LK Martin Půta.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Login