Detail aktuality

Sněm Sdružení obcí Libereckého kraje schválil plán práce na rok 2013

27.01.2013 13:48

  

Řádný Sněm Sdružení obcí Libereckého kraje (SOLK) se tentokrát uskutečnil 24. ledna v sídle Krajského úřadu LK v Liberci. Sněm řídila předsedkyně Rady SOLK  Hana Moudrá, která  v úvodů konstatovala přítomnost 49 delegátů z 86 členských obcí SOLK  s tím, že  Sněm je usnášeníschopný.

 

Po zprávě předsedkyně Rady SOLK o činnosti SOLK za rok 2012 vystoupil před delegáty Sněmu SOLK Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, zároveň místopředseda Rady SOLK. V úvodu svého proslovu upozornil,  že kraj plní obdobné samosprávné funkce jako obce a LK je připraven řešit problémy i prostřednictvím Asociace krajů ČR.

„Společná pozice krajů a obcí vůči státu a ústředním orgánům je prospěšná. Řešení je třeba hledat i na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zkvalitnění služeb občanům neznamená rušení obcí I. a II. typu, jak si to představuje MMR ČR, např. svým návrhem na vznik stavebního superúřadu. Debata k tomuto problému bude složitá a dlouhá, a tak Rada SOLK by k tomuto problému měla přijmout usnesení,“ řekl mimo jiné hejtman.

Dále informoval o rozpočtu LK, kde stále trvá otázka dofinancování škod po povodních ze srpna 2010. Dosud neodstraněné škody jsou vyčísleny na 800 mil. Kč, finanční prostředky na jejich odstranění nejsou ani ve státním rozpočtu a nejsou ani na Frýdlantsku.

„Liberecký kraj také řeší financování projektů, rozpracovaných v minulém období, jako např. zateplení Nemocnice s poliklinikou v České Lípě nebo výstavba hospice. Některé zakázky byly předražené, a tak se nové vedení kraje snaží vyjednat změnu a snížení cen,“ doplnil.

Na první radě a zastupitelstvu byl podle něj  schválen úsporný rozpočet, nůžky mezi příjmy a výdaji se rozevírají. V měsíci březnu je předpoklad vyhlásit granty pro letošní rok, je ještě nutné stanovit priority a podmínky. Fond požární ochrany bude naplněn v původní výši 15 mil. Kč a Program obnovy venkova v plné částce ve výši 17 mil. Kč, tak jak bylo predikováno při převodu programu z ministerstva na kraje.

Liberecký kraj také čeká řešení zřizovatelských funkcí, jednání budou zahájena s městem Liberec. LK bude také jednat s obcemi a městy o převzetí komunikací, které jsou v majetku kraje, ale mají místní význam. V některých okresech LK je silniční síť optimalizována, v některých nikoli.

„Veškerá usnesení LK, která se budou týkat obcí nebo budou k nim mít vztah, budou předem konzultována a projednána s místní samosprávou,“ zdůraznil Martin Půta a přislíbil účast svou i  ostatních členů Rady LK na dalších zasedáních  SOLK.

 

Poté předsedkyně Rady SOLK seznámil ředitel Kanceláře SOLK přítomné delegáty Sněmu SOLK s výsledkem hospodaření SOLK za rok 2012. Celkové příjmy dosáhly částky 3.357.953,76 Kč a celkové výdaje dosáhly částky 2.951.912,40 Kč. Sněm SOLK schválil hospodaření SOLK za rok 2012.

 

Delegáti jednohlasně schválili Program činnosti SOLK na rok 2013. Předsedkyně Rady SOLK požádala o případné náměty k řešení přítomné představitele obcí i zástupce LK a přislíbila pomoc při jednáních o sjednocení zřizovatelských funkcích.

 Zákon o odpadech bude projednán na příštím zasedání Rady SOLK, přesto Romana Cermanová, manažerka projektu „Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz“ seznámila přítomné s dosud realizovanými aktivitami projektu a s plánem na letošní rok.

 

Dále statutární náměstkyně hejtmana Libereckého kraje Zuzana Kocumová, pověřená řízením zdravotnictví, tělovýchovy a sportu, informovala přítomné o investičních prioritách ve zdravotnictví – např. zateplení budovy NsP v České Lípě.

„V oblasti podpory sportu je třeba vytvořit jednotný systém rozdělování finančních prostředků,“ připomněla náměstkyně.

Marek Pieter, náměstek hejtmana, pověřený řízením ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, informoval o schváleném rozpočtu LK pro rok 2013 ve výši 2 385 mil. Kč. LK připravuje nový model financování grantů LK, zásady se připravují po jednotlivých resortech, finanční alokace budou stanoveny dle možností a na základě jednání.

„Nadále budou naplňovány Fond ochrany vod, Fond požární ochrany a POV ve schválené výši. Jednotlivé výzvy budou vyhlašovány od března. LK řeší dopravní obslužnost, snaží se realizovat úsporná opatření, např. vypovězením Zastupitelství LK v Bruselu, prověřují se jednotlivé investice a je prověřován majetek LK. Také se LK bude snažit o energetické úspory. Volné finanční prostředky budou rozdělovány pouze prostřednictvím grantů transparentním způsobem,“ zmínil nejdůležitější priority náměstek hejtmana.

Josef Jadrný, náměstek hejtmana, pověřený řízením životního prostředí a zemědělství, ve svém vystoupení zdůraznil nutnost zajistit finanční prostředky na odstranění povodňových škod a také realizovat opatření na jejich předcházení, např. na základě studie Ploučnice. Resort se také bude snažit o vyčištění Frýdlantska od černých skládek, kam byly navezeny tisíce tun odpadů ze SRN.

„Také bude zahájen projekt na spolupráci mezi Libereckým krajem a Technickou universitou Liberec. Zájem je na obou stranách, bude možno využit potenciál krajiny, už v červnu je možné očekávat první výstup. Fond ochrany vod bude naplněn jako v předchozích letech a výzva bude vyhlášena během jednoho  měsíce,“ vypočítal náměstek hejtmana s tím, že . očekává se velký převis žádostí.

Vladimír Mastník, člen rady kraje pověřený řízením dopravy, zdůraznil důležitost dopravy pro obce a informoval o připraveném výběrovém řízení na dopravní obslužnost LK na léta 2015 – 2024. Požádal obce o spolupráci.

„Jako jeden z největších problémů stále vidím nedostatečnou likvidaci povodňových škod na komunikacích z roku 2010, kde by bylo potřeba cca 300 mil. Kč za rok,“ dodal radní.

Alena Losová, členka rady kraje pověřená řízením školství, mládeže a zaměstnanosti, na úvod svého příspěvku zdůraznila, že úkolů v oblasti školství je mnoho. Pracovníci  resortu hodlají vyhodnotit všechny optimalizace škol a připravit vytvoření funkčního školství v LK. Ministerstvo školství připravuje reformu financování, která je nutno prodiskutovat v úzké spolupráci s obcemi na základě získaných informací. Je také nutná spolupráce s poslanci PSP. Resort také bude podle ní také pracovat na plánu investic na zlepšení provozu zařízení.

Ivana Hujerová, členka rady kraje pověřená řízením hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova, informovala o připravované aktualizaci Programu rozvoje LK v roce 2013 a vyzvala starosty, aby se zapojili do pracovních skupin. V oblasti kohezní politiky na léta 2014 – 2020 schválila vláda v listopadu 2012 operační programy, případné dotazy lze směřovat na vedoucího odboru Michaela Ottu.

„Místní akční skupiny musí v současnosti zpracovávat strategie rozvoje pro příští období a LK hledá způsob pomoci s financováním vytvoření těchto strategií, kam by mělo směřovat cca 1,8 – 2 mil. Kč. Další prioritou v našem  resortu je systematická podpora a pomoc regionálním výrobcům, v LK funguje 5 regionálních značek,“ řekla radní a vyjádřila přání spolupracovat s mikroregiony, SOLK i dalšími neziskovými organizacemi v kraji.

Hana Maierová, náměstkyně hejtmana pověřená řízením cestovního ruchu, památkové péče a kultury, zahájila své vystoupení slovy, že oblast cestovního ruchu je o partnerství a spolupráci s obcemi, s turistickými regiony, s Asociací cestovního ruchu. Fungující webová prezentace je důležitá z hlediska nabídky. LK se proto zúčastní Veletrhu cestovního ruchu v Praze.

            V diskuzi vystoupila starostka Matysová z Horní Police s otázkou, zda se bude měnit zřizování a financování domů s pečovatelskou službou. Předsedkyně Rady SOLK reagovala, že kraj nebude přebírat ani financovat DPS, které jsou ve výhradní pravomoci obcí. Zřizovatelské funkce se budou projednávat v rámci Rady SOLK.

Starosta Chlouba u Rychnova u Jablonce nad Nisou  navrhl, aby se  dotace v rámci grantů zrušily nebo snížily a podporovaly se projekty s nadregionálním významem. Náměstkyně Hana Maierová  uvedla, že programy podpory se tvoří na základě široké diskuze a sama že je nakloněna myšlence podporovat z krajských peněz větší akce. Radní Ivana Hujerová doplnila, že diskuze ke grantům je opravdu rozsáhlá. Starosta Černý z Horní Libchavy se dotázal, jak to bude vypadat ze strany SÚS s vyčištěním krajnic a příkopů, které jsou často nefunkční a způsobují při deštích zaplavování komunikací a přilehlých nemovitostí.

Na dotaz reagoval Vladimír Mastník: „Zatím je finančně zajištěna zimní údržba, na opravy a základní údržbu není zatím známá alokace.“

 

             Na  Sněmu vystoupili hosté -  Václav Horáček, poslanec PS Parlamentu ČR a předseda výboru veřejné správy a rozvoje,   Jan Farský, poslanec PS Parlamentu ČR,  Petr Skokan, poslanec PS Parlamentu ČR, a Ludmila Němcová, vedoucí legislativně-právního oddělení SMO.

Václav Horáček informoval o připravovaném pokračování reformy veřejné správy reformou matrik a stavebních úřadů, vesměs s negativní reakcí a chybějící analýzou předchozích kroků. Také se připravuje novelizace zákona o obecní policii, která by měla přinést sporné zvýšení pravomocí obecní policii, jako je možnost vstupovat do soukromých objektů, kontrola v dopravě, atd. Připravuje se novela zákona o obcích.

Poslanec Jan Farský nabídl delegátům možnost uspořádat besedu občanů s poslanci.

Petr Skokan informoval o novelizaci zákona o svobodném přístupu k informacím, pozval přítomné do PSP na seminář k novele o státním zastupitelství, který se uskuteční 4. 2. 2013. Předtím 29. ledna proběhne na ministerstvu vnitra seminář k elektronizaci veřejné správy a e-governmentu a 30. ledna  se koná v Praze Česko – polské fórum.

Ludmila Němcová informovala o povinném zřízení účtu obcí u ČNB a o připravované reformě financování školství.

V diskuzi kromě jiného delegáti kritizovali rušení pošt na malých obcích, které není předem s obcemi projednáváno, obce jsou postaveny před hotovou věc. Problematika bude opětovně projednávána na zasedání Rady SOLK, podklady budou poskytnuty ze SMO ČR. Spolupráci přislíbil i  poslanec Jan Farský.

 

V závěrečné části Sněmu nabídli své služby partneři Sněmu SOLK - ČSOB a.s., prostřednictvím Blanky Brzkové, specialistky pro severovýchodní Čechy.

Ing. Martin Holubec z EKO-KOM, a.s., informoval o aktuálních informacích z oblasti separovaného odpadu na obcích.

 

 

V Liberci, dne 24. 1. 2013

 

 

                                                                       Jaroslav Hanzlíček

                                                                  ředitel Kanceláře SOLK

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Login